11% aukning gistinátta á skráðum gististöðum í október

Gistinætur ferðamanna á öllum skráðum gististöðum í október síðastliðnum voru 649.300, en þær voru 586.500 í sama mánuði árið áður. Gistinætur á hótelum og gistiheimilum voru 490.900 en aðrar gistinætur s.s. í íbúðagistingu, farfuglaheimilum og tjaldsvæðum voru 158.400. Heildarfjöldi gistinátta í október jókst um 10,7% milli ára, þar af var 8% fjölgun á hótelum og gistiheimilum og 20% fjölgun á öðrum tegundum gististaða.

Ekki liggja fyrir tölur yfir gistinætur í október sem seldar eru í gegnum Airbnb og sambærilegar síður sem og tölur um fjölda ógreiddra gistinótta. Verið er að yfirfara aðferðafræði við útreikning þessara talna og verða gögn uppfærð eins fljótt og mögulegt er.

8% aukning gistinátta á hótelum í október
Gistinætur á hótelum í október síðastliðnum voru 397.900, sem er 8% aukning frá sama mánuði árið áður. Um 56% allra gistinátta voru á höfuðborgarsvæðinu eða 224.600. Fjöldi gistinátta á höfuðborgarsvæðinu dróst lítillega saman milli ára en gistinóttum fjölgaði milli ára í öllum öðrum landshlutum.

Gistinætur á hótelum 2015-2018

Um 91% gistinátta á hótelum voru skráðar á erlenda ferðamenn eða 360.900. Bandaríkjamenn voru með flestar gistinætur (125.700), síðan Bretar (63.300) og Þjóðverjar (22.700)en gistinætur Íslendinga voru 37.000. Verið er að yfirfara tölur um þjóðerni gesta sem gæti haft áhrif á þessar tölur en ekki er reiknað með að sú yfirferð hafi áhrif á heildarfjölda gistinátta.

Á tólf mánaða tímabili, frá nóvember 2017 til október 2018, var heildarfjöldi gistinátta á hótelum um 4.458.000 sem er 5% aukning miðað við sama tímabil árið áður.

Gistinætur á hótelum
Október Nóvember–október
2017 2018 % 2016-2017 2017-2018 %
Alls 368.224 397.902 8 4.259.560 4.457.847 5
Höfuðborgarsvæði 225.918 224.602 -1 2.606.380 2.608.312 0
Suðurnes 26.036 29.368 13 294.589 313.457 6
Vesturland og Vestfirðir 16.752 23.819 42 191.310 242.378 27
Norðurland 23.415 31.850 36 294.819 317.106 8
Austurland 7.477 8.362 12 108.183 102.249 -5
Suðurland 68.626 79.901 16 764.279 874.345 14
Íslendingar 41.950 36.972 -12 406.368 451.966 11
Erlendir gestir 326.274 360.930 11 3.853.192 4.005.881 4

70,5% nýting herbergja á hótelum í október
Herbergjanýting í október 2018 var 70,5%, sem er hækkun um 0,3 prósentustig frá október 2017 þegar hún var 70,2%. Á sama tíma hefur framboð gistirýmis aukist um 7,7% mælt í fjölda herbergja. Herbergjanýting lækkaði frá fyrra ári á höfuðborgarsvæðinu og á Suðurlandi en hækkaði í öðrum landshlutum. Nýtingin í október var best á Suðurnesjum eða 83,0%.

Endurskoðun hagtalna
Eftir endurmat á áætlun gistinátta út frá Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands þar sem tekið var tillit til annarra gagnalinda (s.s. virðisaukaskattsupplýsinga) hefur fjöldi ógreiddra gistinátta í bílum utan tjaldsvæða verið enduráætlaður fyrir áður birta mánuði. Þetta hefur áhrif á tölur áranna 2017 og 2018. Áætlanir gistinátta eru stöðugt yfirfarnar eftir því sem þörf krefur og nýjar upplýsingar bætast við.

Lýsigögn
Gistináttatölur fyrir hótel koma úr gistináttagrunni Hagstofu Íslands. Áætlun á gistinóttum utan hefðbundinnar gistináttatalningar byggist á niðurstöðum úr Landamærarannsókn Ferðamálastofu og Hagstofu Íslands meðal erlendra ferðamanna sem framkvæmd er í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og gögnum úr gistináttagrunni Hagstofunnar. Við landsvæðaskiptingu þessara talna er stuðst við vefskröpun og gögn úr gistináttagrunni Hagstofunnar. Frekari lýsigögn um fjölda gististaða, gesta og gistinátta má nálgast á vef Hagstofunnar.

2018-11-30T14:26:38+00:00