Connect with us

Stjórnarráðið

Kynnti aðgerðir til að stytta boðunarlista

Birt

þann

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra kynnti í dag aðgerðir til að stytta boðunarlista til afplánunar refsinga. Starfshópur skipaður af ráðherra hefur skilað skýrslu þar sem finna má tillögur til úrbóta.

Mikil uppbygging hefur verið síðastliðin ár í fangelsiskerfinu á Íslandi, en þrátt fyrir það er staða mála óviðunandi sérstaklega lengd boðunarlista. Árið 2009 voru 213 einstaklingar á boðunarlista til afplánunar refsinga en eru nú í ár 638. Ástæða þess er einkum fjölgun og lenging óskilorðsbundinna fangelsisrefsinga, fjölgun gæsluvarðhaldsfanga og ekki nægt fjármagn til nýtingar afplánunarrýma að fullu.

Fram kom í máli ráðherra að afleiðingar af löngum boðunarlista séu að óskilorðsbundnar refsingar hafi verið að fyrnast síðustu ár – þó þeim hafi fækkað í fyrra vegna sérstaks átaksverkefnis Fangelsismálastofnunar. Ef ekki verði brugðist við megi leiða líkum að því að fjöldi fyrninga gætu orðið yfir 30 á þessu ári. Það sé óásættanlegt með tilliti til varnaðaráhrifa refsinga.

Ráðherra fagnaði tillögum starfshópsins. „Vegna þessarar stöðu skipaði ég starfshóp um boðunarlistann til að móta tillögur til aðgerða sem stytta eiga boðunarlista til afplánunar refsinga. Starfshópurinn hefur nú skilað tillögum sínum og hef ég tekið ákvörðun um ráðast í allar aðgerðirnar. Samstilltar og fjölbreyttar aðgerðir geta gert það að verkum að boðunarlistinn verður mun styttri, refsingar fyrnast síður og að einstaklingar þurfi ekki að bíða jafn lengi eftir að afplána dóm sinn,“ sagði dómsmálaráðherra

Í stuttu máli eru tillögur starfshópsins eftirfarandi:

1. Lagt er til að heimild til að fullnusta refsidóma með samfélagsþjónustu verði rýmkuð á þann veg að hægt verði að fullnusta allt að tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi með samfélagsþjónustu.

2.         Heimildir ákærenda til að ljúka málum með sáttmiðlun verði rýmkaðar. Sáttamiðlun verði fest í sessi í lögum. Lagt er til að sérstök nefnd verði skipuð til að halda utan um sáttamiðlun og stuðla að framþróun úrræðisins.

3.         Lagt er til að skilorðsbundin ákærufrestun verði ekki bundin við tiltekin aldurshóp.

4.         Starfshópurinn leggur til að fjármagn verði aukið til málaflokksins þar sem nýting afplánunarrýma hefur ekki verið nægjanlega góð síðustu ár þar sem rekstrarumhverfi fangelsismála hefur kallað á mjög strangt aðhald.

5.         Starfshópurinn leggur til að reglum um reynslulausn verði breytt á þann veg að meginreglan verði reynslulausn eftir helming refsitímans fyrir þá sem afplána ekki refsingu fyrir alvarlegt eða að öðru leyti gróft afbrot, eða tilraun til slíks brots.

6.         Starfshópurinn telur þörf á að skýra betur málsmeðferð varðandi fullnustu skilorðsbundinna dóma með sérskilyrðum þar sem slíkt úrræði geti í vissum tilvikum verið árangursríkara en óskilorðsbundin refsivist og verið til þess fallið að hafa jákvæð áhrif á boðunarlistann.

7.         Að mati starfshópsins kemur til álita að veita þeim sem eru búnir að vera lengur en 3 ár á boðunarlista, hafa verið dæmdir fyrir minniháttar brot og eiga ekki ólokin mál í refsivörslukerfinu skilorðsbundna náðum.

Her má lesa skýrslu starfshópsins

 

Lesa meira

Innlent

Ráðherra mælir fyrir frumvarpi um villt dýr

Birt

þann

Eftir

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, mælti á Alþingi í gær fyrir frumvarpi um vernd, velferð og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Um er að ræða heildarendurskoðun laga, sem kveðið er á um í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar. Í skýrslu nefndar um lagalega stöðu villtra fugla og spendýra frá apríl 2013, sem skipuð var af umhverfis- og auðlindaráðherra, voru ýmsar tillögur sem  horft var til við  gerð frumvarpsins.

Umhverfi málaflokksins hefur tekið töluverðum breytingum frá því núverandi löggjöf tók gildi fyrir 25 árum, til að mynda með aukinni áherslu á umhverfis- og loftslagsmál, breyttum skuldbindingum Íslands á grundvelli alþjóðasamninga og fjölgun ferðamanna sem vilja skoða náttúru og dýralíf landsins.

Meðal helstu áherslna í frumvarpinu sem ráðherra mælti fyrir í dag er aukin dýravernd og dýravelferð og alhliða vernd villtra fugla, villtra spendýra og helstu búsvæða þeirra. Eins er kveðið á um lögfestingu válista vegna villtra fugla og villtra spendýra og að sérstakar stjórnunar- og verndaráætlanir verði gerðar fyrir alla helstu stofna og tegundir villtra dýra. Ákvarðanir um vernd og veiðar byggi þannig á vísindalegum og faglegum forsendum, en gerð áætlananna verður samvinnuverkefni Náttúrufræðistofnunar Íslands og Umhverfisstofnunar og eiga þær að liggja til grundvallar ákvarðanatöku í málaflokknum.

Í frumvarpinu er kveðið á um að allar veiðar á villtum dýrum, þ.m.t. hlunnindaveiðar, eigi að vera sjálfbærar, mælt er fyrir um virka veiðistjórnun og veiðieftirlit á landinu öllu og að tekið verði með markvissum hætti á tjóni sem villt dýr og fuglar valdi. Þá er þar komið til móts við sérstakar þarfir veiðimanna sem bundnir eru við hjólastól.

„Segja má að lögfesting stjórnunar- og verndaráætlana fyrir villta dýrastofna sé í raun hjartað í þessu frumvarpi og meginbreytingin frá gildandi lögum um þetta efni. Með gerð stjórnunar- og verndaráætlana er lagður mikilvægur grunnur að því að ávallt verði byggt á haldbærum, faglegum og vísindalegum upplýsingum við vernd, stýringu og stjórnun á stofnum villtra dýra. Á þeim aldarfjórðungi síðan lögin tóku gildi hefur margt tekið breytingum, ekki einungis í náttúrunni sjálfri heldur líka í afstöðu til nýtingar og umgengni við hana. Ég er sérstakur talsmaður þess að við leggjum vísindin að leiðarljósi í allri okkar ákvarðanatöku og þetta frumvarp er því kærkomin breyting á núgildandi lögum“ sagði Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra.

 

Lesa meira

Innlent

​Dómnefnd skilar umsögn um umsækjendur um embætti dómenda við Endurupptökudóm

Birt

þann

Eftir

Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara hefur skila umsögn sinni um umsækjendur um embætti dómenda við Endurupptökudóm, sem auglýst voru laus til umsóknar í Lögbirtingablaði þann 18. september 2020. Um er að ræða tvö embætti dómenda og tvö embætti varadómenda. Alls bárust 17 umsóknir um embættin en tveir umsækjendur drógu umsóknir sínar síðar til baka.

Það er niðurstaða dómnefndar að Eyvindur G. Gunnarsson og Jóhannes Karl Sveinsson sé hæfastir umsækjenda til að gegna embætti dómenda við Endurupptökudóm.

Á eftir þeim komi, jafn settir, Árni Vilhjálmsson, Eiríkur Elís Þorláksson, Reimar Pétursson og Stefán Geir Þórisson. Þessir fjórir séu því hæfastir til að gegna embætti varadómenda við Endurupptökudóm.

Dómnefndina skipuðu: Helgi I. Jónsson, formaður, Ari Karlsson, Halldór Halldórsson, Óskar Sigurðsson og Skúli Magnússon.

Umsögn dómnefndar má lesa hér.

Lesa meira

Innlent

Opið samráð um evrópska tilskipun um aksturs- og hvíldartíma ökumanna

Birt

þann

Eftir

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur hafið opið samráð um reglur um aksturs- og hvíldartíma ökumanna. Frestur til að koma að athugasemdum og sjónarmiðum er til og með 18. febrúar 2021.

Samkvæmt reglum sem nú gilda eru atvinnuökumenn sem flytja af og til farþega með almenningsvögnum og hópbifreiðum settir undir sömu reglur um skipulag aksturs og hvíldartíma og ökumenn vöruflutningabifreiða. Þessar reglur eiga ekki alltaf vel við flutning farþega. Með samráðinu á að reyna að finna leiðir til að aðlaga reglurnar að þörfum þessara ökumanna. 

Með söfnun gagna og greiningu þeirra hefur framkvæmdastjórnin í hyggju að meta áhrif gildandi reglna og hvort mögulegt sé að aðlaga þær að þörfum þessara ökumanna. Framkvæmdastjórnin mun meta áhrif reglnanna á réttindi ökumanna, samkeppnisskilyrði þeirra sem reka fólksflutninga fyrirtæki og á umferðaröryggi. 

Lesa meira

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2020 Tíðin