Stjórnarráðið

Almenn jöfnunarframlög til grunnskóla árið 2021 – leiðrétting

Ráðherra hefur samþykkt tillögu ráðgjafarnefndar um áætlaða heildarúthlutun almennra jöfnunarframlaga til reksturs grunnskóla á árinu 2021, sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 351/2002, að fjárhæð samtals 9.780 m.kr. Þar af eru 60 m.kr. vegna áætlaðs uppgjörs framlaga ársins 2019.

Áætlunin hafði þegar verið birt í frétt frá 20. september sl. en síðar kom í ljós að færðar voru inn rangar tölur vegna leiðréttingar 2019, sem er hluti af áætluninni. Þetta hefur verið lagfært og er áætlunin því birt að nýju. 

Áætlunin verður tekin til endurskoðunar í febrúar 2021 á grundvelli íbúafjölda 1. janúar 2021, endanlegs álagningarstofns útsvars vegna ársins 2019 og endurskoðunar á áætluðum útsvarstekjum sveitarfélaga á árinu 2020.

Framlögin koma til greiðslu mánaðarlega og taka mið af innkomnum tekjum sjóðsins af 0,77% hlutdeild hans í staðgreiðsluskilum viðkomandi mánaðar.

Halda áfram að lesa

Innlent

Ráðist í heildarúttekt á heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma

Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að ráðast í heildarúttekt á þjónustuferlum, hugmyndafræði, innihaldi og gæðum heilbrigðisþjónustu við einstaklinga með vímuefnasjúkdóma. Jafnframt verða skoðaðir möguleikar á frekari samhæfingu heilbrigðisþjónustu og félagslegrar þjónustu, einkum með tilliti til endurhæfingar, búsetuúrræða og stuðningsmeðferðar fyrir einstaklinga í bataferli. Dr. Helga Sif Friðjónsdóttir mun annast úttektina.

Embætti landlæknis gaf á liðnu ári út samantekt um aðgengi að heilbrigðisþjónustu vegna notkunar áfengis og vímuefna. Samantektin, sem byggir á gögnum frá heilbrigðisstofnunum, undirstrikar fyrst og fremst mikilvægi samræmingar í skráningu, viðmiða og verklagi þegar kemur að meðferð við áfengis- og vímuefnavanda. Eins og fram kemur í skýrslu embættisins hafa Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Sameinuðu þjóðirnar gefið út viðmið um meðferð vegna vímuefnaneyslu. Þar er m.a. lögð áhersla á að meðferð þurfi að fela í sér þjónustu sem er í boði úti í samfélaginu og nær til jaðarsettra hópa. Er þar sérstaklega bent á skimun, stutt inngrip göngudeilda, dagdeilda og innlagna, læknisfræðileg og sálfélagsleg úrræði, langtímabúsetuúrræði, endurhæfingu og stuðningsmeðferð fyrir einstaklinga í bataferli. Ein af tillögum embættis landlæknis er að stefna í áfengis- og vímuvörnum verði endurskoðuð og gildi til ársins 2030 og að stefnunni fylgi tímasett aðgerðaáætlun sem taki meðal annars til heildstæðra viðmiða og alþjóðlegra staðla um þjónustu og meðferð á sviði áfengis- og vímunefnameðferðar.

Þjónustan hér á landi

Hér á landi er áfengis- og vímuefnameðferð að stórum hluta veitt af frjálsum félagasamtökum en þjónustan fjármögnuð að stærstum hluta af hinu opinbera. Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavanda (SÁÁ) hafa verið leiðandi í þróun hugmyndafræði og meðferðar á þessu sviði en aðkoma opinberra heilbrigðisstofnana hefur verið takmörkuð hvað þetta varðar. Hluti þjónustu við þennan hóp er veittur af stofnunum og meðferðarúrræðum sem heyra undir félagsmálaráðuneytið. Ekki hefur tekist að stíga nauðsynleg skref í samþættingu heilbrigðis- og félagslegrar þjónustu sem myndi byggjast á þeirri hugmyndafræði fíknifræða að vímuefnavandi hafi lífsálfélagslegar orsakir og því árangursríkast að samþætta og veita heildræna velferðarþjónustu og eftirfylgd fyrir fólk með vímuefnasjúkdóm.

Úttektin forsenda stefnumótunar til framtíðar

Brýnt er að móta nýja stefnu til framtíðar í þessum málaflokki með heildstæðum tillögum um samþættingu og samvinnu fyrsta-, annars- og þriðja stigs heilbrigðisþjónustu þar sem jafnframt yrði skoðaður fýsileiki þess að samþætta heilbrigðis- og félagslega þjónustu gagnvart notendum. Forsenda nýrrar stefnumótunar er heildarúttekt á núverandi þjónustuferlum, hugmyndafræði, innihaldi og gæðum heilbrigðisþjónustu við fólk með vímuefnasjúkdóm. Einnig þarf að skoða hvar núverandi heilbrigðisþjónusta byggir á gagnreyndri þekkingu/klínískum leiðbeiningum og hvar eru brotalamir hvað þetta varðar. Við úttektina verða rýndar fjórar meginvíddir, þ.e. 1) árangur þjónustuveitenda, 2) þjónustuferli innan stofnana og á milli stofnana, 3) hugmyndafræði að baki þjónustu viðkomandi stofnana og 4) innihald veittar þjónustu. Að auki verður skoðað hvort og hvernig tilteknir hópar hafa ákveðnar sértækar þarfir m.t.t. þessarar þjónustu, t.d. karlar og konur eða ólíkir aldurshópar.

Beitt verður aðferðafræði Benchmarking best practice sem nýtist vel til að greina hvaða eiginleikar stofnana/þjónustuveitenda leiða til hámarksárangurs og einnig til að greina kosti og ókosti núverandi þjónustukerfis og meta hvaða atriði þarf að færa til betri vegar.

Halda áfram að lesa

Innlent

Árangursrík þátttaka í ungliðaáætlun Sameinuðu þjóðanna

Ísland tók þátt í ungliðaáætlun Sameinuðu þjóðanna 2005-2015 og hefur innri rýni ráðuneytisins á þeirri þátttöku nú verið gefin út, auk samantektar. Markmiðið var m.a. að afla lærdóms sem hægt væri að leggja til grundvallar þátttöku Íslands á nýjan leik.

Rýnin byggði á viðtölum við íslenska þátttakendur, gögnum úr málaskrá ráðuneytisins og úttektum nágrannalandanna. Leitast var við að varpa ljósi á og draga lærdóm af þeim árangri sem hlaust af stuðningi Íslands, virðisauka þátttöku fyrir íslenska ungliða sem og stofnanir Sameinuðu þjóðanna.

Tíu ungir sérfræðingar voru á sínum tíma ráðnir til starfa hjá þremur stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Tveir fyrrum ungliðar starfa enn innan kerfis Sameinuðu þjóðanna, tveir hjá utanríkisráðuneytinu og þrír innan háskólasamfélags með áherslu á alþjóðleg málefni. Loks starfa þrír fyrrverandi ungliðar að alþjóðlegum verkefnum fyrir frjáls félagasamtök í þróunarsamvinnu.

Niðurstöður benda til að þátttaka Íslands í ungliðaáætlun Sameinuðu þjóðanna hafi skilað margvíslegum árangri. Til marks um það er að allir þessir fyrrum ungliðar starfa enn á vettvangi alþjóðamála og þróunarsamvinnu. Meginniðurstöður rýninnar eru þær að þátttaka í ungliðaáætlun Sameinuðu þjóðanna sé fýsilegur kostur fyrir Ísland, svo fremi sem fjármagn sé til staðar og þátttakan fari ekki umfram skynsamleg mörk, að verkefnið byggi á heildrænni sýn á uppbyggingu mannauðs innan alþjóða- og þróunarsamvinnu, og að vinnulag og útfærsla verkefnisins sé með faglegum hætti.

Ellefu tillögur eru settar fram í rýninni og er þar lögð áhersla á að hámarka þann ábata sem af hlýst vegna þátttöku í verkefninu og mikilvægi þess að utanríkisráðuneytið skapi vandaða og faglega umgjörð um starfið. Það felur m.a. í sér að ráðuneytið setji sér skýr markmið og leitist við að læra af þátttöku nágrannalandanna í ungliðaáætluninni, auk þess að meta árangurinn af þátttöku þegar fram líða stundir.

Utanríkisráðuneytið hefur ákveðið að taka þátt í ungliðaáætlun Sameinuðu þjóðanna á nýjan leik. Verður byggt á niðurstöðum rýninnar fyrir umgjörð verkefnisins. Ætlunin er að gefa ungum íslenskum sérfræðingum tækifæri til að starfa innan ólíkra stofnana Sameinuðu þjóðanna. Þannig gefist þeim kost á að byggja upp starfsframa sem tengist alþjóðamálum og þróunarsamvinnu og leggja sitt af mörkum til að heimsmarkmiðunum verði náð.

Halda áfram að lesa

Innlent

Uppbygging og endurnýjun fangelsisins á Litla Hrauni

Dómsmálaráðherra lagði fram tillögu um endurnýjun og uppbyggingu fangelsisins á Litla-Hrauni á ríkisstjórnarfundi í morgun. Ríkisstjórnin samþykkti að leita leiða til að tryggja fjármögnun aðgerða í fjármálaáætlun 2022-2026. Stefnt er að því að undirbúningur geti hafist nú þegar og framkvæmdum verði að fullu lokið um mitt ár 2023.

Fangelsið á Litla-Hrauni hýsir um helming allra fangelsisrýma í landinu en það uppfyllir ekki lengur þær kröfur sem gera verður til slíkrar starfsemi. Að mati Framkvæmdasýslu ríkisins er kostnaður við nauðsynlegar endurbætur áætlaður um 1,6 milljarður króna. Þessum fjármunum verður varið m.a. til að byggja upp öfluga heilbrigðis- og endurhæfingarþjónustu fyrir fangelsiskerfið í heild og einnig til að lagfæra aðstöðu bæði fanga og fangavarða. Auðveldara verður að skilja að hinar ýmsu deildir fangelsisins og bæta aðbúnað aðstandenda til heimsókna.

Árin 2019 og 2020 fór fram úttekt nefndar Evrópuráðsins um varnir gegn pyndingum og ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu (CPT-nefndarinnar) hér á landi. Gerði nefndin m.a. athugasemdir vegna fangelsisins á Litla-Hrauni. Lutu þær m.a. að því hve illa hefur gengið að stemma stigu við útbreiðslu fíkniefna í fangelsinu. Þá gerði nefndin einnig athugasemdir við aðgengi að heilbrigðisþjónustu, einkum geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga. Þá hefur Vinnueftirlitið gert athugasemdir við starfsaðstöðu fangavarða og fanga á Litla-Hrauni.

Í kjölfar úttektar CPT nefndarinnar var gerð aðgerðaráætlun um að efla heilbrigðisþjónustu við fanga, skilgreina verklag og ábyrgð í innri starfsemi fangelsanna og vinna að þarfagreiningu til að sporna gegn dreifingu og neyslu vímuefna á Litla-Hrauni. Framkvæmdasýsla ríkisins vann þarfagreininguna ásamt Fangelsismálastofnun. Í dag sinna um 10 til 15 heilbrigðisstarfsmenn föngum fangelsisins. Undanfarin misseri hefur loks náðst góður árangur við uppbyggingu geðheilbrigðisþjónustu fyrir fanga með góðri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og önnur heilbrigðisyfirvöld. Er starfinu sinnt  í gömlum aflögðum fangaklefum. Brýnt er að bæta aðbúnað þessarar þýðingarmiklu starfsemi og einnig er aðkallandi að tryggja betur öryggismál fangelsisins og bæta starfsumhverfi fangavarða.

Litla-Hraun er stærsta fangelsi landsins og því eðlilegt að horfa til þess við uppbyggingu á öflugri heilbrigðis- og endurhæfingarþjónustu fyrir fangelsiskerfið. Lengi hefur legið fyrir að húsnæði og aðstaða er ófullnægjandi. Með framkvæmdum þeim sem nú verður ráðist í er stefnt að því að vandamál fangelsisins verði færð í fullnægjandi horf.

Halda áfram að lesa

Vinsælast

Allur réttur áskilin © 2021 Tíðin